Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

Z wielką radością pragniemy poinformować o ważnym osiągnięciu naszego czasopisma "Polski Przegląd Chirurgiczny / Polish Journal of Surgery" (ISSN: 0032-373X). Po trzech latach obecności i oceny w bazie Emerging Sources Citation Index (ESCI) wchodzącej w skład Web of Science, zdobyliśmy odpowiedni wskaźnik wpływu oraz uzyskaliśmy kwalifikację do nadania Impact Factor. W raporcie Journal Citation Report 2023 nasze czasopismo Polski Przegląd Chirurgiczny otrzymało Impact Factor wynoszący 0,6.

Wskaźnik Impact Factor jest uznawany za jedno z najważniejszych narzędzi pomiaru wpływu i znaczenia czasopisma w globalnym środowisku naukowym. Osiągnięcie Impact Factor stanowi potwierdzenie wysiłków, jakie Redakcja czasopisma oraz Wydawca Index Copernicus wkładają w publikację i promocję innowacyjnych badań oraz rozwiązań w dziedzinie chirurgii, zarówno z polskich, jak i zagranicznych ośrodków medycznych i badawczych.

Wskaźnik Impact Factor przynosi wiele korzyści zarówno czasopismu, jak i autorom publikującym w nim swoje prace. Oto kilka z tych korzyści:

  1. Prestiż i uznanie: Impact Factor stanowi miarę jakości naukowej czasopisma. Posiadanie Impact Factor potwierdza znaczenie czasopisma i świadczy o jego wpływie na rozwój danej dziedziny nauki, a także o międzynarodowym uznaniu.
  2. Zwiększona widoczność i cytowalność prac: Czasopisma o wysokim Impact Factor przyciągają uwagę badaczy i naukowców z całego świata, którzy poszukują aktualnych i istotnych publikacji do cytowania w swoich własnych pracach. Autorzy publikujący w czasopismach o wysokim Impact Factor zwiększają widoczność swoich badań.
  3. Dotarcie do szerszego grona naukowców: Impact Factor ma bezpośredni wpływ na dotarcie do szerszego środowiska naukowego, co sprzyja wymianie wiedzy, naukowym dyskusjom oraz nawiązywaniu nowych kontaktów.
  4. Wspieranie rozwoju kariery naukowej: Artykuły opublikowane w czasopismach o wysokim Impact Factor są uznawane za istotne osiągnięcia, które mogą przyczynić się do awansu zawodowego, uzyskania grantów badawczych oraz zdobycia reputacji ekspertów w danej dziedzinie.
  5. Zwiększenie punktacji MEiN: Wartość Impact Factor ma bezpośredni wpływ na wynik punktowy czasopisma w wykazie czasopism punktowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Aktualnie "Polski Przegląd Chirurgiczny" posiada 100 punktów w tym wykazie. Dzięki Impact Factor istnieje duża szansa na uzyskanie wyższego wyniku.

Chcielibyśmy podkreślić, że pomimo osiągnięcia tego strategicznego celu, Redakcja i Wydawca Index Copernicus deklarują kontynuację konsekwentnej polityki wydawniczej, opartej na wysokich standardach publikacji naukowych oraz dalszy rozwój czasopisma. Oczekujemy z niecierpliwością nowych artykułów i badań, które mogą wnieść istotny wkład w rozwój czasopisma i przyczynić się do wzrostu Impact Factor w kolejnych latach. Liczymy również na dalsze cytowanie już opublikowanych prac.

Dziękujemy za Państwa wsparcie, które przyczynia się do funkcjonowania "Polskiego Przeglądu Chirurgicznego / Polish Journal of Surgery" (ISSN: 0032-373X) na najwyższym poziomie, promowania innowacyjnych badań oraz wzrostu znaczenia środowiska naukowego skupionego wokół Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Z wyrazami szacunku,

Redaktor Naczelny Prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski

Dear Sir/Madam, Dear Readers,

We are thrilled to announce that our journal, "Polish Journal of Surgery" (ISSN: 0032-373X), after three years of presence and evaluation in the Emerging Sources Citation Index (ESCI), a part of the Web of Science, has achieved a significant impact and qualified for an Impact Factor. In the Journal Citation Report 2023,"Polish Journal of Surgery" received an Impact Factor of 0.6.

The Impact Factor is regarded as one of the two most important indicators of a journal's influence and significance within the global scientific community. Attaining an Impact Factor validates the efforts invested by the journal's editorial team and the publisher, Index Copernicus, in publishing and promoting innovative research and solutions in the field of surgery, originating from both Polish and international medical and research centers.

The Impact Factor brings several benefits to both the journal and the authors publishing their work in it, namely:

Prestige and recognition: The Impact Factor serves as a measure of a scientific journal's quality. Possessing an Impact Factor signifies the importance of the journal and confirms its influence on the advancement of the entire scientific discipline, as well as international recognition.

Increased visibility and citation of research: Journals with a high Impact Factor attract the attention of researchers worldwide who seek current and relevant publications to cite in their own work. Authors publishing in high-impact journals enhance the visibility of their research.

Reaching a broader scientific community: The Impact Factor directly influences the reach of a journal to a wider scientific community, facilitating knowledge exchange, scientific debates, and establishing new connections.

Support for career development: Articles published in high-impact journals are recognized as significant achievements that can contribute to professional advancement, securing research grants, and gaining reputation as experts in their respective fields.

Enhancement of MEiN scoring: The value of Impact Factor directly translates into the scoring of a journal in the list of journals scored by the Ministry of Education and Science. Currently, "Polish Journal of Surgery" has 100 points in the list. The Impact Factor presents a great opportunity to achieve a higher score.

We would like to emphasize that despite reaching this strategic goal, the Editorial Board and Index Copernicus Publisher are committed to continuing a consistent publishing policy based on high scientific publication standards and further development of the journal. We look forward to receiving new articles and research that can make a significant contribution to the growth of the journal's Impact Factor in the coming years. We also count on the continued citation of previously published works.

We thank you for your support, which contributes to the functioning of "Polish Journal of Surgery" (ISSN: 0032-373X) at the highest level, promoting innovative research, and increasing the significance of the scientific community centered around the Polish Surgical Society.

With sincere regards,

Editor-in-Chief Prof. Wiesław Tarnowski, MD, PhD

Jak zostać członkiem TCHP?

Dowiedz się, jak możesz zostać członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich ...

CZYTAJ WIĘCEJ ...

Informacje ogólne o TChP

Celem Towarzystwa Chirurgów Polskich jest:

  • szerzenie zdobyczy nauki wśród chirurgów,
  • zachęcanie i wdrażanie chirurgów do pracy naukowej,
  • współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia i doskonaleniu chirurgów we współpracy z Izbami Lekarskimi,
  • promowanie i ułatwianie kontaktów z ośrodkami chirurgicznymi w kraju i zagranicą,
  • ...

Czytaj więcej ...

Kalendarz wydarzeń

Czerwiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Partnerzy